Dades pares, tutors o persona de contacte.
Mare / Tutor / Contacte
Nom i Cognoms
DNI Telèfon
E-mail

Pare / Tutor / Contacte
Nom i Cognoms
DNI Telèfon
E-mail

Dades bancàries
Nom i cognoms del titular
Nom del banc o caixa
IBAN ENTITAT OFICINA DC NÚM COMPTE

Encercleu alguna d’aquestes opcions
Estic d’acord que el club faci servir la imatge del jugador per finalitats esportives SI NO
Estic d’acord en deixar les meves dades personals al club. (*) SI NO

(*) En compliment de la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter general, el CB Viladecans informa que les vostres dades personals, s’inclouran al fitxer informatitzat del club, i que serà l’únic destinatari d’aquestes dades. Que teniu el dret d’accés, de rectificació i d’oposició previstos a la llei, adreçant un escrit al club (avda Germans Gabrielistes 22, 08840, Viladecans, o per mail a basquetviladecans@gmail.com).

Quota

La quota és anual, si algun jugador es dona de baixa abans d’acabar la temporada, haurà d’abonar la seva totalitat. El fraccionament només és per facilitar el pagament.

Les modalitats de “germà” (D i E) no s’apliquen si algun dels germans està a l’Escola de bàsquet.

Encercleu la vostra modalitat

Preu equipacions

signatura jugador signatura mare / pare / tutor / contacte
(Només majors d’edat) (No cal si el jugador és major d’edat)

Viladecans a ................. de.........................de 20..